Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται στην Καβάλα Πολιτιστικό Κέντρο από τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ και συνταξιούχους ΤΑΠ-ΟΤΕ που διανέμουν στο Ν. Καβάλας, με την επωνυμία :
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΠ-ΟΤΕ Ν.ΑΚΑΒΑΛΑΣ» με έδρα την Καβάλα.
Εχει σφραγίδα και φέρει την επωνυμία του και τον χρόνο ίδρυσης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κέντρου είναι:
α. Η ψυχικήεπαφή και ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων.
β. Η εξύψωση του μορφωτικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
γ. Η καλλιέργεια της συναδελφικής αρετής και έντιμου συναδελφικού ανταγωνισμού.
δ. Η κοινωνική προβολή των στόχων, των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του ΟΤΕ.

Ειδικότερα στα πλαίσια του σκοπού του Κέντρου περιλαμβάνονται και στόχοι όπως η προάσπιση της ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης και δράσης, η διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διαφύλαξη της εθνικής και πολιτιστκής μας φυσιογνωμίας, η καλλιέργεια του πνεύματος, της φυσιολατρείας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση κάθε προσπάθειας για τη σωστή ανάπτυξη του αθλητισμού και γενικά η ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας που θα συμβάλει στην πραγμάτωση μιας πλατιάς και ουσιαστικής πολιτιστικής παιδείας και μιας αληθινής και δημιουργικής ψυχαγωγίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΣΑ

Το Κέντρο θα επιδιώξει την πραγμάτωση των σκοπών του με την διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστκών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και γενικά με κάθε δραστηριότητα που το Δ.Σ. του Κέντρου θα κρίνει ότι υπηρετεί τους σκοπούς αυτούς, όπως η ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου, εντευκτηρίου, κυλικείου, έκδοση εντύπων, η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων, εκθέσεων, διαγωνισμών, κινηματογραφικών προβολών, θεατρκών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων, χορών, εκδρομών, κατασκηνώσεων κτλ.

Επίσης το Κέντρο θα επιδιώξει συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους του ΟΤΕ (πολιτιστικούς, συνδικαλιστικούς), με σαφείς πολιτιστικούς φορείς, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά με κάθε φορέα που έχει τις αυτές επιδιώξεις για την επίτευξη κοινωνικών στόχων που ενδιαφέρουν τόσο τα μέλη του , όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, το Κέντρο θα φροντίζει ώστε αυτές να μην αποτελούν αντικείμενο οποιασδήποτε κομματικοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1. Για τη συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Κέντρου, λειτουργούν οι ακόλουθοι βασικοί τομείς που μπορούν να διευρυθούν ανάλογα με τις ανάγκες μετά από απόφαση τους Δ.Σ.
α. Πολιτιστικός και Μορφωτικός Τομέας.
β. Τομέας εκδρομών.
γ. Τομέας Ψυχαγωγίας.
δ. Τομέας πνευματικών και αγωνιστικών αθλημάτων.
ε. Τομέας Κυλικείου.
ζ. Τομέας για το παιδί και τους νέους.

2. Υπεύθυνος κάθε Τομέα ορίζεται από το Δ.Σ. εκλεγμένο μέλος και εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια και τις προτάσεις του Τομέα του.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Θέματα που ανάγονται απολειστικά στην εσωτερική λειτουργία του κυλικείου του Κέντρου, προβλέπονται και ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό, που οι διατάξεις του δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού που σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καταρτίζεται ή τροποποιείται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Μέλοι μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, όλοι οι συνδεόμενοι με σχέση εργασίας με τον ΟΤΕ και οι συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο Ν. Καβάλας και αποδέχονται τους όρους του παρόντος καταστατικού. Τα μέλη απαρτίζουν τις Γ.Σ. και έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

2. Για να εγγραφεί κάποιος μέλος πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. όπου θα δηλώνει:
α. Ονοματεπώνυμο.
β. Κ.Α.Μ. ΟΤΕ ή ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ.
γ. Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί.

Λείπει η σελίδα 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΟΡΟΙ

1. Οι πόροι του Πολιτιστικού Κέντρου είναι:
α. Οι τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις του ΟΤΕ.
β. Οι μηνιάτικες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
γ. Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Κέντρου.
δ. Οποιαδήποτε δωρεά, κληρονομιά, κληροδότημα, αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Κέντρου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.
ε. Τα έσοδα που τυχόν προκύπτουν από το Κυλικείο.
ζ. Κάθε έσοδο που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία εφόσον εγκρίνεται από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ.

2. Οι συνδρομές μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. Η Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει από τα μέλη έκτακτη οικονομική εισφορά προκειμένου να αντιμετωπισθούν απρόβλεπτα έξοδα.

3. Το Κέντρο δεν μπορεί να συμμετέχει σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

4. Τα χρήματα του Κέντρου, θα κατατίθενται στην Τράπεζα ή Ταμιευτήριο εκεί θα κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο πο υπερβαίνει το ποσό που θα κρατά ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες και το οποίο θα καθορίζεται από το Δ.Σ.

5. Οι κάθε φύσης εισπράξεις και πληρωμές του Κέντρου ενεργούνται με βάση εντάλματα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Για οποιαδήποτε δαπάνη χρειάζεται έγκριση του Δ.Σ. που καταχωρείται στα πρακτικά.

Για δαπάνες όμως που υπερβαίνουν τις 100.000δρχ (293 Ευρώ), χρειάζεται , πριν την εκτέλεσή τους, σύστση τριμελούς επιτροπής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. από τα μέλη του και η οποία επιτροπή προβαίνει στην εκτέλεση μετά από εγγραφο διαγωνισμό (λήψη έγραφων σφραγισμένων προσφορών από ενδιαφερόμενους) και αποσφράγιση μπροστά σε όσους από τους προσφέροντας επιθυμούν να παραβρίσκονται σε τακτή ημερομηνία και ώρα στα γραφεία του Κέντρου.

Της παραπάνω διαδικασίας εξαιρούνται το νοίκι, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, το νερό και το τηλέφωνο. Το αναφερόμενο χρηματικό όριο των 100.000 δρχ. μπορεί να αναπροσαρμοσθεί από την Γ.Σ. μετά από εισήγση του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το πολιτιστικό Κέντρο διοικείται και λειτουργεί μα βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και ισοτιμίας.

Όλα τα μέλη ανεξάρτητα από τη μέσα ή εξω του Κέντρου ιδιότητά τους, θεωρούνται ισότημα και έτσι συμπεριφέρονται και δρουν μέσα σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Το Δ.Σ. του Κέντρου αποτελείται από επτά (7) μέλη, δηλαδή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, και τους 3 Εφόρους των:
α. Πολιτιστικού και Μορφωτικού Τομέα.
β. Τομέα εκδρομών και Ψυχαγωγίας.
γ. Τομέα Πνευματικών - Αγωνιστικών αθλημάτων.
δ. Τομέα κυλικείου
ε. Τομέα Παιδιού - Νέων.

2. Το Δ.Σ. εκλέγεται για τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία των μελών με βάση το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα. Το Δ.Σ. που έχει πλειοψηφίσει, συγκαλεί τα υπόλοιπα μέλη προφορικά, συνεδρίαση της οποίας προεδρεύει και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα. Η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ. Γραμματέα, Ταμία και 3 εφόρων, γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται μέχρι της ύπαρξης της όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 11.

2. Μέσα σε 8 ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα το Δ.Σ. καλεί προφορικά σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο τη διαχείριση, τα αρχεία και γενικά την περιουσία του Κέντρου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες αλλά και όταν το θεωρήσει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία θα καθορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν, τέσσερα από τα μέλη του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος είναι υποχρωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Η σύγκλιση της συνεδρίασης αυτής γίνεται γνωστή στα υπόλοιπα μέλη με έγγραφη πρόσκληση όπου περιέχονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του.

3. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και εφόσον αυτός επιθυμεί να ισχύσει η διπλή ψήφος του.

4. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται Πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις τακτικές διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή δικαιολογημένα μεν αλλά για περισσότρες από 12 αθροιστικά για ένα χρόνο διοίκησης, διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. από τον επιλαχόντα στην σειρά

2. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής, αυτό αναπληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. από τον επιλαχόντα που έχει σειρά του ιδίου συνδυασμού.

3. Οταν εξαντληθούν οι επιλαχόντες κάποιου συνδυασμού, τότε συμπληρώνται με επιλαχόντες από τους άλλους συνδυασμούς αναλογκά με τις έδρες που πήραν στις αρχαιρεσίες.

4. Τέλος το Δ.Σ μπορεί να λειτουργήσει και με την μειωμένη σύνθεση των 5 μελών εφόσον έχουν εξαντληθεί όλοι οι επιλαχόντες για χρόνο όμως μέχρι 6 μήνες, οπότε υποχρεούται να προσφύγει σε νέες αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. πέρα από τις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί σε αυτό με ειδικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ασκεί και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης.
β. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Κέντρου εκτός από εκείνα που είναι αρμόδια η Γ.Σ.
γ. Για κάθε πράξη του Δ.Σ. ευθύνονται τα μέλη του συλλογικά και αλληλέγγυα. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία βεβαιώνεται από τα πρακτικά.
δ. Το Δ.Σ. διορίζει και παύει τους υπαλλλήλους του Κέντρου κλπ. καθορίζει τη σύμβαση και γενικά τους όρους εργασίας τους μέσα στα πλαίσια της Εργατικής Νομοθεσίας.
Ιδιαίτερα για απόλυση προσωπικού χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία ίση με 3/4 των παρόντων μελών του Δ.Σ. και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί έγγρφα για το θέμα αυτό.
ε. Το Δ.Σ. έχει πλήρη αρμοδιότητα στη διαχείρηση της περιουσίας του Κέντρου. Μπορεί να προβεί στην εκποίηση ή αγορά περιουσιακών στοιχείων ακολουθώντας την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
ζ. Συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του Κέντρου για την μελέτη και εισήγηση θεμάτων γενικότερου και ζωτικού ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Κέντρο σε κάθε αρχή και σε οποιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

2. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και λογοδοτεί στη Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.

3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους, δίνει το λόγο σε όποιον τον ζητήσει και γενικά φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων του Δ.Σ.

4. Σε συνεργασία με τον Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Γ.Σ., υπογράφει κάθε έγγραφο του Κέντρου, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς την Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Κέντρου, φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. κα της Γ.Σ.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ή άρνησης αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ή αρνείται, έχοντας τότε τα αυτά καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει, καθήκοντα του Προέδρου εκτελεί μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Κέντρου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για κάθε αλλοίωση των αποφάσεων ή των συζητηθέντων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

2. Τηρεί το αρχείο του Κέντρου και φυλάει τη σφραγίδα του.

3. Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Κέντρου και το προωθεί υπεύθυνα στον προορισμό του.

4. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. . Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

5. Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται πλειοψηφικά από τους παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είδους είσπραξη με βάση διπλότυπες αποδείξεις. Οι αποδείξεις αυτές για να είναι έγκυρες πρέπει να φέρουν τον τίτλο. Τη σφραγίδα του Κέντρου, την υπογραφή του Προέδρου και τη δική του.

2. Ενεργεί κάθε είδους πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από απόφαση του Δ.Σ για την έγκριση των δαπανών και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Δεν χρειάζεται απόφαση Δ.Σ. για

Λείπει η σελίδα 11

έγκριση του Δ.Σ. προβαίνει στη διοργάνωση και εκτέλεση σε συνεργασία με τους άλλους εφόρους που οι αρμοδιότητες συμπίπτουν.

3. Έφορος ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ είναι ο υπεύθυνος για την εσωτερική λειτουργία του Κυλικείου. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. ελέγχει την ποιότητα και τις τιμές των προσφερομένων ειδών του κυλικείου τηρεί μητρώα γενικά του εξοπλισμού του Κυλικείου (έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα) και παρακολουθεί την λειτουργία τους. Συνεργάζεται με τους άλλους εφόρους σε όσες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Κέντρου.

4. Έφορος τομέα ΠΑΙΔΙΟΥ – ΝΕΩΝ αντιπροσωπεύει τη Νεολαία, και τα προβλήματά της, εισηγείται στο Δ.Σ., τα αιτήματά τους και μετά από έγκριση του Δ.Σ. προβαίνει στη διοργάνωση και εκτέλεση σε συνεργασία με τους άλλους εφόρους ανάλογα με την περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για το ίδιο χρονικό διάστημα με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ.

2. Συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή των μελών της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

3. Ελέγχει υποχρεωτικά κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση του Κέντρου.

4. Συντάσσει και υποβάλλει δια του Δ.Σ. προς τακτική Γ.Σ. έκθεση ετήσιου οικονομικού ελέγχου.

5. Σε περίπτωση που η εξελεγκτική επιτροπή διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες μπορεί μετά από απόφαση των μελών της να συγκαλέσει μέσω του Δ.Σ. έκτακτη Γ.Σ.. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σ’ ένα μήνα από την αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής.

6. Τηρεί βιβλίο πρακτικών όπου καταχωρεί τα αποτελέσματα των οικονομικών ελέγχων της και των εκθέσεων προς την Τακτική Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του πολιτιστικού Κέντρου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, εποπτεύει, ελέγχει τα όργανα του Κέντρου και δικαιούται να πάρει εμπιστοσύνη της προς το Δ.Σ. ή μελών αυτού για παράβαση των καθηκόντων αυτών ή για ανικανότητα στη διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή γίνεται μυστική ψηφοφορία και παίρνεται απόφαση με πλειοψηφία των 2/3 των εγγεγραμμένων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

2. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές και έκτακτες και συγκαλούνται από το Δ.Σ. με ανακοίνωση που περιλαμβάνει την ημερομηνία την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Η σύγκλιση Γ.Σ. ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Γ.Σ.

4. Στις Γ.Σ. συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα τα ταμειακά εντάξει μέλη.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόν το 50% του συνόλου των μελών συν ένα. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους ονομαστικούς καταλόγους των μελών.

2. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί Γ.Σ. να εκλέξει Προεδρείο. Αν η Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης καλείται δεύτερη Γ.Σ. χωρίς καινούργια ανακοίνωση οπότε υπάρχει απαρτία με όσα μέλη παρευρίσκονται στη νέα Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Το προεδρείο της Γ.Σ. αποτελείται από τρία (3) μέλη δηλαδή: Τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και μέλος. Μέλος του προεδρείου μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τακτικό μέλος που είναι ταμειακά εντάξει, πλην των μελών του Δ.Σ.

2. Για την εκλογή του Προεδρείου της Γ.Σ. υποβάλλονται υποψηφιότητες από τα παρόντα μέλη της Γ.Σ. και από του υποψήφιους γίνεται η εκλογή με ανάταση των χεριών.

3. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο αυτό τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα να πάρουν μέρος στη συζήτηση (δηλαδή να πάρουν το λόγο) έχουν μόνο οι αναγραφέντες στον κατάλογο ομιλητών και για το συγκείμενο θέμα. Έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και ακόμη και να αποβάλλει από την αίθουσα τα μέλη που με τη συμπεριφορά τους εμποδίζουν τιε εργασίες της Γ.Σ.. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ., που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το μέλος της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με την πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών.

2. Μυστική ψηφοφορία γίνεται κατά την εκλογή εφορευτικής επιτροπής και σε θέματα προσωπικά των μελών.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Γ.Σ.

1. Τακτική Γ.Σ. γένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. Στην τακτική Γ.Σ. λογοδοτεί το Δ.Σ. δια του Προέδρου πάνω στη δραστηριότητα που ανέπτυξε το Δ.Σ. στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Διαβάζεται ο ισολογισμός της περασμένης χρήσης, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, και στη συνέχεια η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει τις πράξεις του Δ.Σ. και την οικονομική διαχείριση και να απαλλάξει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα αν υπάρχουν.

2. Το 1/10 από τα ταμειακά εντάξει μέλη μπορεί με έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ. του Κέντρου να θέσει θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. και εφόσον είναι μέλη τουλάχιστον για δύο μήνες. Η αίτηση απαραίτητα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Σ.

3. Κάθε ζήτημα που προκύπτει στην Γ.Σ. και δεν προβλέπεται από την ημερήσια διάταξη λύεται με ψηφοφορία (απλή ψηφοφορία).

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ.

1. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται μετά από απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή μετά από έγγραφη αίτηση τεσσάρων μελών του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς το Κέντρο πριν δύο μήνες και γενικά κάθε περίπτωση που ορίζει το παρόν καταστατικό. Στις έγγραφες αιτήσεις των παραπάνω περιπτώσεων αναφέρονται και οι λόγοι της έκτακτης σύγκλισης οι οποίοι και θα αποτελέσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Μέσα στους τελευταίους δύο μήνες και όχι λιγότερο από 15 μέρες, από τη λήξη της Θητείας του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. μετά την εξάντληση των θεμάτων, τριμελής εφορευτική επιτροπή με δυο αναπληρωματικά μάλη, η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.

2. Η εφορευτική επιτροπή μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εκλογή της με απόφαση της ανακοινώνει την ημερομηνία και το χώρο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η ημερομηνία των εκλογών δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) μέρες ούτε και περισσότερο από είκοσι (20) από τη μέρα της πρώτης ανακοίνωσής της.

3. Κάθε μέλος που επιθυμεί να εκθέσει υποψηφιότητα εκλογής για το Δ.Σ. ή την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να υποβάλλει στην εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή και μέσα σε προθεσμία τουλάχιστο δέκα (10) ημερών έγγραφη αίτηση. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Για να υπάρξουν ψηφοδέλτια συνδυασμών χρειάζεται κοινή δήλωση, των υποψηφίων προς την εφορευτική επιτροπή με την οποία δηλώνουν ότι αποτελούν συνδυασμό και αριθμός των υποψηφίων τουλάχιστον ίσος με τα 2/3 των μελών του προς εκλογή οργάνου.

4. Μεμονωμένοι υποψήφιοι, γίνονται δεκτοί μπαίνουν όμως σε κοινό ψηφοδέλτιο από την εφορευτική επιτροπή. Ο ψηφοφόρος θέτει σταυρούς προτίμησης το πολύ όσα είναι τα μέλη των προς εκλογή οργάνων εκτός από την περίπτωση ψηφοδελτίων μεμονωμένων υποψηφίων οπότε μπαίνει μόνο ένας σταυρός προτίμησης.

5. Η ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
α. Σε περίπτωση μη ύπαρξης συνδυασμών τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ΄ αλφαβητική σειρά και αναδεικνύονται επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας που καθορίζει το πλήθος των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή παρουσία των ισοψηφάντων.
β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ξεχωριστών ψηφοδελτίων οι επιτυχόντες αναδεικνύονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και συγκεκριμένα. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό εδρών οργάνου – Δ.Σ. ή Ε.Ε. και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια το πλήθος των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και το ακέραιο μέρος του πηλίκου αποτελεί τον αριθμό των εδρών που κερδίζει ο κάθε συνδυασμός. Τυχόν αδιάθετες έδρες κατακυρώνονται υπέρ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο με τη σειρά των υπολοίπων τους. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων η έδρα κατακυρώνεται στον συνδυασμό που πήρε τις περισσότερες έδρες και τέλος σε περίπτωση ίσων εδρών και ίσων υπολοίπων γίνεται κλήρωση.
Η ανάδειξη των επιτυχόντων ενός συνδυασμού με βάση τον αριθμό των εδρών που κερδίζει γίνεται με τη σειρά της πλειοψηφίας των υποψηφίων με σταυρούς προτίμησης όπως στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου αναφέρεται. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών.
Μεμονωμένοι υποψήφιοι εκλέγονται εφόσον συγκεντρώσουν το εκλογικό μέτρο ή το υπόλοιπό τους δικαιολογεί έδρα με βάση την κατανομή των αδιάθετων εδρών.

γ. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά έγγραφα στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. την ημέρα που θα συνέλθει σε σώμα (σύμφωνα με το άρθρο 10).

6. Αντιπρόσωποι συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων δικαιούνται να παρευρίσκονται τόσο στην ψηφοφορία όσο και στη διαλογή των ψήφων.

7. Η δαπάνη εκτύπωσης των ψηφοδελτίων, ανακοινώσεων, δικαστικού εκπροσώπου και γενικά η δαπάνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών βαρύνει το Ταμείο του Κέντρου. Ο ταμίας του απερχόμενου Δ.Σ. σε συνεργασία με την εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την κάλυψη αυτών των δαπανών.

8. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ποινή ακυρότητας παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την λήψη απόφασης τροποποίησης του παρόντος καταστατικού απαιτείται η σύγκλιση Γ.Σ. η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα τακτικά ταμειακά εντάξει μέλη. Η απόφαση τροποποίησης λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το πολιτιστικό κέντρο προσωπικού ΟΤΕ Καβάλας διαλύεται:
α. Όταν τα μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι
β. Όταν η νόμιμη πλειοψηφία της Γ.Σ. αποφασίσει τη διάλυση.
γ. Σε περίπτωση διάλυσης του κέντρου, η περιουσία που περιέρχεται αυτοδίκαια στο Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων Ο.Τ.Ε Ν. Καβάλας

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ είναι προσωπικά και αληλλέγγυα, υπεύθυνα , για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδριάσεις που απουσίαζαν ή παριστάμενα διαφώνησαν αποδεικνυόμενων αυτών από τα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Κάθε αναφυόμενη λεπτομέρεια ή άλλο ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με ρύθμιση Γ.Σ

ΑΡΘΡΟ 31ο

Σε περίπτωση που συσταθεί κέντρο από το προσωπικό του Ο.Τ.Ε στον νομό Καβάλας τότε διαγράφονται από τη δύναμη τα μέλη που υπηρετούν εκεί όρος -νομού Καβάλας- και οι απορρεύσεις από αυτόν φράσεις και παραμένει σε ισχύ το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Δ.Σ του κέντρου αποφασίζει πόσα και ποια από τα μέλη του θα το εκπροσωπήσουν στο συνέδριο της Π.ΕΕ Ο.Τ.Ε ΑΡΘΡΟ 33ο.Σε περίπτωση σύστασης Ομοσπονδίας Πολιτικών Κέντρων Ο.Τ.Ε ή γενικότερα, το Δ.Σ αποφασίζει με απόφασή του να καθορίσει τον τρόπο συμμετοχής και εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 34 άρθρα αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 και θα ισχύει μετά την έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο.Καβάλα 24/3/2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
©{2014} Πολιτιστικό κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ νομού Καβάλας.

Please publish modules in offcanvas position.